لیگ ملت های والیبال؛ برزیل ۳- ۲ ایران؛ برزیلی های خوش شانس

تیم ملی کشورمان در هفته دوم لیگ ملت های والیبال مقابل برزیل بازی کرد و در یک بازی نزدیک بازنده شد.

لیگ ملت های والیبال؛ برزیل ۳- ۲ ایران؛ برزیلی های خوش شانس

به گزارش هوادار، تیم ملی والیبال با صدرنشینی که از سه برد در هفته اول لیگ ملت ها گرفته در ژاپن با برزیل بازی می کند.

معروف، فیاضی، عبادی پور ، شفیعی ، امیر غفور و موسوی ترکیب ابتدایی ایران مقابل برزیل است.

ست نخست ایران ۲۵- ۲۳  برزیل

برزیلی ها در همان شروع ست دو امتیاز سرویس را از دست می دهند اما در حمله امتیاز می گیرند تا دو تیم ۲ بر ۲ مساوی شوند. در ادامه سرویس زیبای غفور و آبشار دیدنی او ایران پیش می افتد. بازی پایاپای پیش می رود. ددفاع روی تور ایران در رفت و برگشت در حمله امتیاز برای تیم ملی است. دفاع خوب عبادی پور را با آبشار سرعتی جبران می کنند اما ۸ بر ۷ وقت فنی اول مال ایران است.

در برگشت با یک دفاع خوب اختلاف به ۲ می رسد. ایران بهتر از حریفش بازی می کند اما غفور سرویس از دست می دهد. پاس دیدنی معروف و آبشار موسوی ایران را ۱۲ بر ۱۰ می کند. شیرجه خوب فیاضی در ادامه یک آبشار خوب دیگر و اختلاف به ۳ می رسد. ایران در توپ های برگشتی عملکرد خوبی دارد و آبشار برزیلی بیرون می رود. سرویس موسوی بیرون می رود. برزیلی ها با آبشار لوکارلی که در زمین می خوابد فاصله را کم می کنند اما عبادی پور است که با آبشار دیدنی جبران می کند و ۱۶ بر ۱۴ وقت فنی اول مال ایران است.

در برگشت معروف یک امتیاز سرویس را می گیرد اما سرویس آنها بیرون می رود.  آبشار آنها عقب زمین می خوابد اما ایران ۱۹ بر ۱۶ پیش است.  خطای حضرت پور یک امتیاز برای آنها دارد اما دو سرویس از دست می دهند.برزیل با دو تغییر سوزا  و" له آل" با تجربه را به زمین می آورد  و از همان جا فاصله بیشتر می شود. لوکارلی از روی دست های مدافعان ما امتیاز می گیرد و فاصله به یک می رسد. برزیل به آب و آتش می زنند اما دریافت های خوب حضرت پور و موسوی که امتیاز ۲۲ را برای ایران می گیرد. تایم اوت برای ایران. قائمی برای زدن سرویس می آید. دفاع خوب برزیل و سوزا دوباره به زمین می آید.  این بار لوکارلی سرویس را از دست می دهد و ایران ۲۳ بر ۲۱ پیش است. آبشار های سرعتی برزیل ادامه دارد . مارسلو مربی برزیل تایم اوت می گیرد. معنوی نژاد برای دفاع روی تو می آید اما آبشار لوکارلی در زمین می خوابد. اما امتیاز ۲۵ برای ایران با آبشار ی دیدنی به دست می آید.

ست دوم برزیل ۲۵ - ۱۶ ایران

برزیلی ها شروع خوبی دارند و ۳ بر ۱ پیش می افتند. آبشار غفور دفاع نمی شود. درخواست بازبینی کولاکوویچ نتیجه می دهد و بازی دوباره از سر گرفته می شود. سرویس لوکاس در عقب زمین می خوابد و ۶ بر ۲ پیش می افتند. سرمربی ایران تایم اوت می گیرد. برزیلی ها با روحیه و انگیزه بهتری بازی می کنند . توپ معروف رد نمی شود. آبشار عبادی پور را دفاع نمی کنند. سرویس غفور از دست می دهد و آنها ۸ بر ۴ وقت فنی اول را مال خود می کنند.

آبشار غفور و ضربه یک دست موسوی دو امتیاز برای ایران دارد اما برزیلی های سرعتی و فرصت طلب ۱۲ بر ۶ جلو هستند. خطای مدافعان روی تور برزیل و آبشار شفیعی ایران را به امتیاز ۸ می رساند. سرویس را عبادی پور از دست می دهد. دریافت ها و حملات سرعتی برزیل، آنها بهتر از ایران بازی می کنند. کولاکوویچ تیمش ۸ بر ۱۵ عقب است و تایم اوت می گیرد. لوکارلی آبشارش عقب زمین می خوابد و برزیل ۱۶ بر ۱۰ وقت فنی دوم را مال خود می کند.

با دریافت خوب و پاس دیدنی معروف فیاضی و بعد هم موسوی  امتیاز می گیرند. یلی که برای دفاع روی تور آمده دفاع می شود. خطای یلی و امتیاز ۲۱ بر ۱۳ برای برزیل. جواد کریمی به جای معروف می آید اما برزیل برتری مشهودی دارد. لوکارلی آبشارش عقب زمین می خوابد. اگرچه سرویس اش از دست می رود اما ۱۰ امتیاز پیش هستند. با یلی و عبادی پور امتیاز می گیریم اما باز هم سوزا و با تجربه های برزیل ۲۵ بر ۱۶ ست دوم را مال خود می کند.

ست سوم؛  ایران ۲۵ - ۲۱  برزیل 

ایران با ترکیب ست اول بازی می کند. آبشار شفیعی و دفاع موسوی و دو تیم برابر در ۲. امتیاز سرویس شفیعی ایران را ۳ بر ۲ می کند. سرویس را خراب می کنند و در حمله جبران می کنند.آبشار فیاضی بالاتر از دستان مدافعان امتیاز ۵ را در پی دارد. بازی پایاپای پیش می رود. دریافت خوب ایران و جا خالی شفیعی ۷ بر ۶ برای ایران . در خواست بازبینی هم سودی برای ایران ندارد. آبشار سرعتی دیگر از "له آل" همان بازیکنی که ناجی برزیلی ها شد.  وقت فنی اول ۸ بر ۷ برای برزیل. اشتباه بازیکنان ما اما معروف با پاس یک دست جبران می کند.آبشار ساوت کمپ ۱۲ بر ۱۰ برای برزیل. ایران در دریافت ها عملکرد خوبی مقابل برزیل ندارد، تیمی که تغییر بازی داده و آبشارهای مهار ناشدنی است .ساوت کمپ سرویس خراب می کند آبشار محکم لوکارلی برای چندمین بار می خوابد. غفور با پاس خوب معروف امتیاز می گیرد؛ لوکارلی دفاع می شود اما توپ ایران بیرون می رود ۱۶ بر ۱۴ وقت فنی دوم هم برتری با برزیل است.

شیرجه خوب حضرت پور و فیاضی که مثل شفیعی در حمله امتیاز می گیرد. دفاع موسوی و امتیاز ۱۷ برای ایران و بازی مساوی می شود. سرویس شفیعی ایران را پیش می اندازد. درخواست بازبینی برای برزیل اما امتیاز ۲۰ برای ایران است. دریافت خوب و آبشار موسوی ایران را ۱۲ بر ۱۹ پیش می اندازد. فلاویو برای برزیل به زمین می آید. باز هم آبشار موسوی اما سرویس را خراب می کند.

دو امتیاز آبشار عبادی پور و اشتباه مدافعان برزیل و ۲۴ بر ۲۱ برای ایران. تایم اوت برای برزیل اما ایران با  فیاضی و معروف امتیاز ۲۵ را می گیرد و برزیل در امتیاز  ۲۱ می ماند. ست سوم برای ایران است.

ست چهارم ؛ ایران ۳۰- ۳۲ برزیل

ست با امتیاز گیری اول ایران شروع می شود. با آبشار سرعتی عبادی پور و دفاع موسوی ایران ۳ بر ۱ پیش می افتد. در حمله امتیاز می گیرند اما امتیاز سرویس شان برای تیم ایران است . آبشار فیاضی ۶ بر ۳ برای ما و مربی برزیل تایم اوت می گیرد.  دومین امتیاز پی در پی فیاضی . یک تعویض برای برزیل . سرویس خراب می کنیم اما فیاضی ۸ بر ۴ ایران را در وقت فنی اول تیم برتر می کند.

برزیل با فلاویو به زمین برمی گردد. دفاع برزیلی ها بیرون می رود و تیم ملی ۴ امتیاز پیش است. در برگشت با کار خوب معروف و شفیعی امتیاز می گیرد؛ ۱۰ بر ۷. کار خوب ایران مهاجمان ما و دو امتیاز از اشتباه دفاع برزیل و سرویس شفیعی ایران را ۱۲ بر ۹ می کند. پاس خوب معروف و یک آبشار دیگر برای تیم ما. امتیاز آبشار را می گیرند و اما سرویس را خراب می کنند. جا خالی شان را غفور جبران می کند.  له آل آبشارش می خوابد اما شفیعی ۱۶ بر ۱۳ از دفاع برزیل امتیاز می گیرد و وقت فنی دوم ایران برتر است.

دو امتیاز آبشار آنها با پاس خوب معروف و حمله دیگر ایران ۱۷ بر ۱۵ پیش است. سرویس خوب برزیلی ها با دریافت خوب ایران همراه است اما لوکارلی در حمله موفق می شود. آبشار فیاضی و برتری ۱۹ بر ۱۷ ایران. برزیلی ها در حمله فاصله را کمتر می کند. دریافت خوب معروف و حمله ای دیگر از ایران و درخواست بازبینی و امتیاز ۲۰ برای ایران. یلی به زمین برای دفاع روی تور می آید.دفاع خوب موسوی و امتیاز ۲۱ بر ۱۸ و برزیلی ها احساس خطر می کنند و تایم اوت می گیرند. با دو حمله برزیل برمی گردد . قائمی برای زدن سرویس آمده اما له آل دفاع نمی شود. آبشار عبادی پور را با دفاع جبران می کنند برابر در ۲۳. امتیاز آبشار غفور و معنوی نژاد به جای فیاضی می آید. سرویس را خراب می کنیم. برزیل ۲۵ بر ۲۴ جلو می زند و تایم اوت برای ما. له آل ناجی برزیل هم سرویس اش بیرون می رود. قائمی برای سرویس می آید و حمله سرعتی برزیل و ۲۶ بر ۲۵ برای آنها. موسوی با آبشارش جبران می کند.سرویس خوب غفور و له آل که دفاع شد. توپ به دست دفاع ایران خورده و مساوی در ۲۹. با درخواست بازبینی برزیل، موسوی امتیاز سرویس دوم را نمی گیرد. ماراتن دو تیم در امتیازات پایانی با پیروزی ۳۳ بر ۳۱ برزیل همراه می شود و کار به ست پنجم می کشد. 

ست پنجم؛  ایران۱۰- ۱۵ برزیل

ست با برتری ایران شروع می شود و تک امتیاز برزیل از اشتباه شفیعی در سرویس است. غفور هم سرویس اش را به تور می زند.حملات سرعتی برزیل و سرویس خوب شان که نتیجه می دهد. بدشانسی ایران با اشتباه فیاضی و حضرت پور ادامه دارد؛ ۷ بر ۳ پیش هستند. تیم ایران به هم ریخته و لوکارلی ۸ بر ۳ تیمش را جلو می اندازد.

یلی به جای غفور می آید. یک امتیاز آبشار برای ایران. ضربه یکدست معروف را برزیلی ها برگشت می دهند و داور دستور تکرار سرویس می دهد. آبشار بلند و محکم سوزا و سرویسی که در زمین می خوابد و ۱۰ بر ۴ برای آنها. در حمله موفق هستند . سرویس را خراب می کنند و توپ لوکارلی هم بیرون می رود . اشتباه دفاع ایران و ۱۲ بر ۶ پیش هستند. یلی امتیاز آبشار می گیرد و معروف امتیاز سرویس؛ ۱۲ بر ۸ برای آنها. برزیلی ها راحت تر بازی می کنند. سرویس عبادی پور به تور می خورد تا برزیل ۱۵ بر ۱۰ برنده این ست و ۳ بر ۲ برنده این بازی شود.

ایران فردا ساعت ۱۰ و ۲۰ دقیقه با آرژانتین بازی دارد.

افزودن نظر

اخبار والیبال

والیبال نوجوانان جهان| وکیلی: در بازی‌های دوستانه به دنبال نقاط ضعف و قوت هستیم

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۱:۵۶

هوادار گزارش می دهد، سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران گفت: در بازی‌های دوستانه به فکر پیدا کردن نقاط ضعف و قوت خود بودیم.

شکست نوجوانان والیبالیست ایران مقابل ایتالیا

۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۱۰:۰۱

هوادار گزارش می دهد، تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دیداری دوستانه نتیجه را به ایتالیا واگذار کرد.

والیبال زنان قهرمانی آسیا/ اعلام نتایج روز نخست و برنامه روز دوم

۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۱۵:۳۰

هوادار گزارش می دهد، نخستین روز از مسابقات والیبال زنان آسیا با برگزاری ۵ دیدار پیگیری شد.

برتری والیبالیست‌های نوجوان مقابل مصر

۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۱۰:۵۲

هوادار گزارش می دهد، تیم ملی والیبال نوجوانان کشورمان در بازی دوستانه مقابل مصر به برتری دست یافت.

محرومیت ۴ ساله برای بازیکن تیم ملی والیبال چین

۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱:۴۷

هوادار گزارش می دهد، آژانس مبارزه با دوپینگ چین از محرومیت بازیکن تیم ملی والیبال بانوان این کشور خبر داد.

داورزنی: اگر برای انتخابات والیبال بیایم، استعفا خواهم داد/ درباره دوتابعیتی‌ها بزودی تصمیم می گیریم

۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۱:۴۵

هوادار گزارش می دهد، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: فعلا تصمیم ندارم که برای والیبال بیایم و اگر بیایم، استعفا خواهم داد.

پورحسن: تنها سه باشگاه با فدراسیون والیبال تسویه حساب کرده‌اند

۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۱۴:۰۹

هوادار گزارش می دهد، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: در حال حاضر تنها سه تیم برای حضور در لیگ برتر با فدراسیون تسویه حساب کرده‌اند.

اسامی نهایی تیم ملی نوجوانان برای حضور در مسابقات جهانی اعلام شد

۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۷:۴۷

هوادار گزارش می دهد، فهرست بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم والیبال نوجوانان ایران برای حضور در مسابقات جهانی تونس مشخص شد.

کولاکوویچ و دستیارانش به مرخصی رفتند

۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۷:۴۲

هوادار گزارش می دهد، ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال به همراه دستیارانش دراگان کوبیلسکی و دنیل میسیچ، در فرودگاه سن‌پترزبورگ از جمع ملی‌پوشان جدا شدند و به مرخصی رفتند.

جدال با رقبای سنتی آسیایی؛ آخرین فرصت والیبال ایران برای صعود به المپیک

۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۱۴:۲۱

هوادار گزارش می دهد، تیم ملی والیبال ایران برای دومین حضور متوالی در المپیک، تنها یک فرصت دیگر پیش رو دارد.

© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هوادار می‌باشد